Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
LANDELIJK ATELIERWEEKEND 

1. Algemeen

 1. Het Landelijk Atelierweekend vindt in 2023 twee keer plaats: op 24 en 25 juni en op 11 en 12 november.
 2. De organisatie van het Landelijk Atelierweekend is in handen van Stichting Kunstweek, hierna ‘de Organisatie’ genoemd.
 3. Deelname aan het Landelijk Atelierweekend is mogelijk voor (beroeps)kunstenaars en collectieven met een eigen atelier of werkplaats, die zij in de betreffende weekenden openstellen voor belangstellenden.
 4. De kosten voor collectieve reclame en promotie, het management en beheer, het drukwerk, de correspondentie, enzovoorts, enzovoorts, worden gedragen door de Organisatie. Indien kunstenaars naast de publiciteit via de Organisatie ook zelf drukwerk/publiciteit willen maken, zijn die kosten voor de kunstenaar zelf.
 5. Kunstenaars die zich bij het Landelijk Atelierweekend willen aansluiten, accepteren deze deelnamevoorwaarden volledig en onvoorwaardelijk.

2. Aanmelden voor deelname

 1. Kunstenaars melden zich aan voor deelname aan het Landelijk Atelierweekend via het aanmeldformulier op www.landelijkatelierweekend.nl.
 2. Aanmeldingen voor deelname zijn definitief zodra de aanmelding is betaald. 

3. Annuleren van deelname

 1. Afmelding voor deelname moet schriftelijk per e-mail (info@landelijkatelierweekend.nl) gebeuren. Afmelding wordt in de regel binnen vijf werkdagen door de Organisatie bevestigd. Afmelding binnen 5 werkdagen na aanmelding is kosteloos.
 2. Bij afmelding tot twee maanden voor het betreffende weekend, is 50% van de totale deelnamekosten verschuldigd.
 3. Bij afmelding bij minder dan twee maanden voor het evenement zijn ongeacht de reden, de volledige deelnamekosten verschuldigd.
 4. Wanneer een deelnemer zonder zich af te melden niet deelneemt aan het Landelijk Atelierweekend, zijn ongeacht de reden ook de volledige deelnamekosten verschuldigd.

4. Het Atelierweekend

 1. De Organisatie bepaalt op welke wijze de deelnemende ateliers worden vermeld op de website van het Landelijk Atelierweekend en eventuele andere plaatsen.
 2. Deelnemende kunstenaars bepalen zelf de openingstijden en activiteiten tijdens het Atelierweekend maar dienen deze wel duidelijk aan te geven via hun online account.
 3. Deelnemers aan het Atelierweekend kunnen dat kenbaar maken door gebruik te maken van de diverse promotiematerialen en publiciteitsmogelijkheden.
 4. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de informatie op hun deelname-pagina in de deelnemerslijst.

5. Online account

 1. Bij de bevestiging van de aanmelding aan het Landelijk Atelierweekend, ontvangt de deelnemer van de Organisatie inloggegevens voor het persoonlijke online account. Deelnemer kan hier onder andere openingstijden, activiteiten, foto’s en adresgegevens invullen.
 2. Deelnemende kunstenaars zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun online account en de actualiteit daarvan.
 3. De Organisatie publiceert de ingevulde gegevens van het online account op haar website. De Organisatie is niet verantwoordelijk voor onjuiste informatie of typefouten: zie ook punt 5.2 hierboven.
 4. Als deelnemer de inloggegevens van het online account kwijt is, zijn deze op te vragen via de knop ‘Wachtwoord vergeten’.

6. Vermeldingen van namen van deelnemers

 1. Met zijn/haar aanmelding gaat de kunstenaar ermee akkoord dat zijn/haar atelier vermeld wordt als deelnemende locatie op Landelijkatelierweekend.nl, onder vermelding van de gewenste informatie en openingstijden (zie punt 5 ‘Online account’).
 2. De Organisatie zal de namen van de deelnemers op de door haar gewenste wijze en plaatsen vermelden. Dit is tenminste op de website van het Landelijk Atelierweekend.
 3. Deze uitgelichte vermeldingen zijn voor deelnemers kosteloos, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Deelnemers verlenen de Organisatie het recht om afbeeldingen van hun werken zonder verdere toestemming en zonder vergoeding te gebruiken voor publicaties ter promotie van het Landelijk Atelierweekend.

7. Kosten

 1. Voor deelname aan het Landelijk Atelierweekend is een bijdrage aan de kosten verschuldigd. De actuele deelnamekosten staan vermeld op het aanmeldformulier. Hierbij is onder andere inbegrepen: een eigen webpagina met informatie over de kunstenaar en het atelier, vermelding in de deelnemerslijst, vermelding op de online landkaart van het Atelierweekend, regelmatig een uitlichting op de home-pagina, speciale activiteiten worden vermeld in de agenda, een persbericht en afbeeldingen voor de pers, kant-en-klare promotie afbeeldingen voor sociale media, een handig kant-en-klaar promotieplan en eventueel, als dat bij aanmelding is aangegeven, ook drukwerk zoals posters en flyers.
 2. Betaling geschiedt direct bij aanmelding via iDeal. De deelnemer ontvangt een kostenoverzicht met de BTW gespecificeerd, per e-mail.
 3. De betaling moet binnen de gestelde termijn worden voldaan, behalve ingeval schriftelijk anders is overeengekomen. Ingeval betaling niet tijdig plaatsvindt is de Organisatie gerechtigd de incasso uit handen te geven waarbij de kosten de deelnemer ten laste vallen.

8. Suggesties en klachten

 1. De Organisatie streeft voortdurend naar verbetering van alle aspecten van het Landelijk Atelierweekend en optimalisering van de dienstverlening aan de deelnemers en bezoekers van de website. Suggesties voor verbetering van de dienstverlening door deelnemende kunstenaars worden zeer op prijs gesteld en suggesties die leiden tot rendementsverbetering, meer bezoekers of lagere kosten, bijvoorbeeld door betere inkoop of minder personele lasten, worden bij uitvoering beloond met een deel van het voordeel.
 2. Ondanks de grote zorg die besteed wordt aan het nakomen van gemaakte afspraken, kan het voorkomen dat de Organisatie een steek(je) laat vallen. Schriftelijk kenbaar gemaakte klachten worden tot twee weken na het Atelierweekend in behandeling genomen. In alle gevallen wordt binnen enkele dagen tot maximaal 1 week op een klacht gereageerd.
 3. Nimmer zijn personen aansprakelijk voor handelen van de organisatie. Ingeval van meningsverschillen, klachten en andere zaken die actueel kunnen zijn, moet de juridische entiteit waar binnen de organisatie valt, aangesproken worden.
 4. De aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot de som van de deelnamekosten.

9. Overige bepalingen

 1. Ondanks de zorg die de Organisatie aan het beheer van haar website(s) en de opzet, verzorging en uitvoering van het Landelijk Atelierweekend besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zet- of andere fouten in het door de Organisatie openbaar gemaakte materiaal, van welke aard dan ook, kunnen de Organisatie niet worden aangerekend en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Organisatie inhouden.
 2. De Organisatie behoudt zich het recht voor om het Landelijk Atelierweekend, zonder voorafgaande kennisgeving, af te gelasten of uit te stellen, zonder dat zij op enige wijze tot schadevergoeding gehouden is jegens de deelnemers of derden. Bij afgelasting worden alle voor deelname betaalde kosten binnen 14 dagen onder aftrek van 10% kosten, terugbetaald. Als het evenement geannuleerd moet worden, verschoven of verkort, tengevolge van overmacht of onvoorziene omstandigheden, zoals brand, stormschade, overstroming, terreurdreiging, een overheidsmaatregel, oorlogsdreiging of een epidemie, kan de Organisatie onder geen omstandigheid verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen. Deelnemers kunnen in deze gevallen geen aanspraak maken op schadevergoeding of restitutie van voor deelname verschuldigde en/of betaalde bedragen. In dergelijke gevallen zal de Organisatie alles in het werk stellen om een geannuleerd evenement alsnog op een later tijdstip door te laten gaan. Tot nu toe is een annulering zonder verschuiving nog nooit voorgekomen bij enig evenement dat door de Organisatie is georganiseerd.
 3. De bepalingen verwoord in deze deelnamevoorwaarden kunnen op elk moment zonder nadere aankondiging aangepast worden. Voor aanpassing gemaakte afspraken, blijven van kracht met de voor de aanpassing van toepassing zijnde condities.
 4. Deze versie van de algemene bepalingen is van kracht met ingang van 1 december 2022.
 5. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal door de Organisatie naar redelijkheid worden geoordeeld en gehandeld. In gevallen van meningsverschillen over de interpretatie van hetgeen in deze voorwaarden is vastgelegd, is het oordeel van de Organisatie bepalend.
 1. Op deze deelnamevoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De privacy verklaring van Stichting Kunstweek is van toepassing: privacy verklaring.
Top